V mene Green Deal

Komisia (EÚ) povolila od 1/2023 umiestnenie mrazených, pastových, sušených a práškových foriem larvy Alphitobius diaperinus (potemník stajňový) ako novej potraviny na trh. Ak zrovna nie ste priaznivci pojedania lariev a hmyzu, pravdepodobne strávite v budúcnosti v potravinách viac času. A to študovaním ich zloženia. Ak čakáte nejaký regál so sušenými larvami v rohu predajne, ktorý proste len odignorujete, vedzte, že je to oveľa sofistikovanejšie. Larvy ako zložka chleba, rožkov, raňajkovej kaše, cereálií, chipsov, mäsových prípravkov a cukroviniek je celkom solídny začiatok. Salámovou metódou do vás tie larvy proste dostanú. Zaujímavé články TU, TU, TU, TU. A kto vie, možno časom budú potraviny bez hmyzu a červov v mene záchrany planéty zakázané. A aby ste mali pocit, že stále máte možnosť voľby, budete si môcť vyberať medzi „šunkou“ z bielych alebo žltých lariev, z Holandska alebo Francúzska.

Po podrobnom preštudovaní VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2023/58 z 5. januára 2023 máme akési Déjà vu.

Komisia 17. júla 2018 požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), aby vykonal posúdenie mrazených a lyofilizovaných foriem larvy Alphitobius diaperinus ako novej potraviny. Úrad (EFSA) vo svojom vedeckom stanovisku uviedol, že jeho záver o bezpečnosti novej potraviny vychádzal z analytických údajov o zložení novej potraviny, zo štúdií o stabilite novej potraviny, štúdií stráviteľnosti bielkovín in vitro, a z 90-dňovej štúdie subchronickej toxicity, ktoré predložil žiadateľ a bez ktorých by novú potravinu nemohol posúdiť a dospieť k záveru. Štúdie a vedecké údaje ale podliehajú patentovej ochrane a teda nie sú verejne dostupné. Musíte teda veriť odborníkom.

Pre zaujímavosť uvedieme pár zaujímavých informácií z vyššie spomínaného vedeckého stanoviska.

1, Odborný panel uviedol, že existujú obmedzenia týkajúce sa poskytovaných údajov o stabilite novej potraviny. Z dôvodu obmedzení poskytnutých údajov o stabilite, panel nemohol na základe predložených údajov úplne dospieť k záveru o stabilite novej potraviny. Avšak za predpokladu, že špecifikácie sú splnené aj na konci skladovateľnosti, údaje o stabilite nevyvolávajú obavy o bezpečnosť.

2, Neexistuje žiadna zdokumentovaná história bezpečnej konzumácie novej potraviny alebo jej zdroja, t. j. lariev A. diaperinus.

3, Žiadne toxikologické štúdie o novej potravine alebo jej zdroji neboli nájdené pri rešerši v literatúre, a to ani žiadateľom a ani zo strany EFSA. Na základe žiadosti EFSA, žiadateľ predložil 90-dňovú štúdiu orálnej toxicity u hlodavcov.

4, Žiadateľ nepredložil žiadne štúdie genotoxicity ohľadom novej potraviny, ani ich nezískal už z dostupnej literatúry. Panel sa domnieva, že vzhľadom na povahu novej potraviny neexistujú žiadne obavy týkajúce sa genotoxicity.

5, Žiadateľ sa odvolal na dve publikované štúdie zahŕňajúce ľudské subjekty a používajúce ako testovací materiál produkty odvodené od múčnych červov. Panel sa domnieva, že testovací materiál nie je reprezentatívny pre novú potravinu a poznamenáva, že tieto štúdie neboli akceptované na hodnotenie bezpečnosti. Z týchto štúdií preto nemožno vyvodiť žiadne závery o bezpečnosti novej potraviny.

Napriek vyššie uvedenému bolo rozhodnuté, že larvy Alphitobius diaperinus ako nová potravina sú úplne bezpečné a môžu byť uvedené na trh.

Poznámka OOK k bodom 2 a 5. Všimnite si, ako sa odôvodňuje nahrádzanie mäsa hmyzom a larvami tým, že hmyz sa považuje za plnohodnotný a alternatívny zdroj bielkovín, ktorý vyžaduje menej zdrojov ako konvenčný chov. Kde ostalo napríklad zdraviu prospešný, pre ľudskú konzumáciu z krátkodobého a dlhodobého hľadiska bezpečný?

Nebudete nič vlastniť, budete jesť larvy a povinne budete šťastní. Či aj zdraví, zistíte až s odstupom času.