REFERÁT ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY?

Ministerstvo zdravotníctva SR svojou očkovacou kampaňou prekračuje všetky morálne aj odborné hranice. Úroveň ich očkovacej kampane dosiahla úplne dno a  miera našej trpezlivosti svoje maximum. Nemusíte mať doktorát z farmácie, aby ste pochopili ako veľmi je kampaň zavádzajúca. Overené a presné informácie sú zjavne len pekné slová na webových stránkach. Výrazy ako veda a vedecké poznatky sa zase výborne hodia na tlačové konferencie. Očkovacia kampaň v praxi je však čistý amaterizmus na všetkých úrovniach.

Bežná sladkosť má viac chémie ako vakcína proti COVIDU? Zaujímalo by nás, na akú výšku inteligenčného kvocientu je cielená táto kampaň? Vie vôbec autor, že informácie o zložení jednotlivých vakcín sú verejne dostupné? Cukry, tuky, voda… a ďalej? A čo ostatné chemické látky? Neznalosť či azda zámer?

Podstata problému je veľmi dobre zhrnutá TU. My k tomu pridávame ešte zopár postrehov.

 

Vakcína Moderna – charakteristika produktu, časť 6.1. Zoznam pomocných látok (str.8 a 9).

Zdroj: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_en.pdf

 

Vakcína Comirnaty (Pfizer) – charakteristika produktu, časť 6.1. Zoznam pomocných látok (str.10).

Zdroj:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

 

Pre vakcínu Moderna sa nám nepodarilo dohľadať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ). Všetkým odporúčame pozorne si prečítať aspoň revidovanú KBÚ zo dňa 19.3.2021 pre vakcínu Pfizer TU. Karta bezpečnostných údajov je dokument vystavený výrobcom, v ktorom  sú uvedené jednotlivé zložky produktu (vrátane tých nebezpečných), ich fyzikálne a chemické vlastnosti, vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ako aj zoznam chemikálií, s ktorými môžu nepriamo reagovať, preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s nimi… V prípade vakcíny Comirnaty sa v dokumente až príliš často vyskytujú stanoviská ako: nie je uvedené, dáta nie sú dostupné, informácie nie sú dostupné, nebolo predmetom skúmania. Za pozornosť určite stojí záverečné zhrnutie:

Spoločnosť Pfizer verí, že informácie obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov sú presné, a hoci sú poskytované v dobrej viere, sú bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo implicitnej. Ak v tomto dokumente nie sú zahrnuté údaje o nebezpečenstve, nie sú v súčasnosti známe žiadne informácie.

Čoraz viac je jasné, že vakcíny proti Covid-19 sú veľká neznáma v každom jednom aspekte. Čím viac tieto skutočnosti vychádzajú na povrch, tým viac narastá tlak na očkovanie, čo je v rozpore s ochranou zdravia. Najnovšie by vakcínou Pfizer chceli dokonca očkovať aj naše deti. Asi tiež v dobrej viere, bez akejkoľvek záruky.

Pri hľadaní informácií o pomocných látkach (nie všetkých), je možné využiť stránky:

 

Potenciálne spúšťače alergických reakcií v zozname pomocných látok mRNA vakcín (označené červenou farbou).

Zdroj: 846bb2e98a84dc67f9d61d61060195d2.pdf (d197for5662m48.cloudfront.net)

 

Všetky pomocné látky vakcín sme si overili aj prostredníctvom Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA – z angl. European Chemicals Agency). ECHA je agentúrou EÚ, ktorá má za cieľ zhromaždiť čo najširšie spektrum vedeckých informácií pre regulačné postupy s cieľom zaistiť bezpečné používanie chemických látok. Zo všetkých pomocných látok sme však v zozname ECHA nenašli informácie o  SM-102PEG 2000 DMG.

1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000 DMG)

Najprv pár zaujímavostí z oficiálnych dokumentov.

 • Všetky pomocné látky okrem lipidových pomocných látok SM-102, DSPC a PEG2000-DMG, hydrochloridu tromethamolu a trihydrátu octanu sodného zodpovedajú Európskemu liekopisu. Spomínaný liekopis je súbor technických požiadaviek na prípravu, výrobu, označovanie, uchovávanie liečiv, pomocných látok, liekových foriem a na hodnotenie ich kvality. Účelom liekopisu je o.i. aj stanoviť kvalitu, ktorá je jednou zo základných záruk bezpečnosti liekov pre pacientov a iných užívateľov.
 • 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-metoxypolyetylénglykol-2000 (PEG2000 DMG) je nová pomocná látka, ktorá sa nikdy predtým v EÚ nepoužila v schválenom hotovom produkte.
 • Pre PEG2000-DMG sú dostupné len obmedzené informácie.
 • Mala by sa vyhodnotiť potenciálna prítomnosť mutagénnych nečistôt v PEG2000-DMG a výsledky poskytnúť po schválení.
 • V súčasnosti je čoraz viac známe zapojenie PEG ako antigénu vyvolávajúceho alergické reakcie. Anafylaxia sa považuje za zavedené riziko, ale zodpovedný antigén nie je v súčasnosti známy.
 • Hodnotenie rizika prítomnosti benzénu v PEG2000-DMG by malo byť dokončené a stratégia kontroly by mala byť aktualizovaná a predložená najneskôr do 06.2021. Odporúčame preštudovať aké účinky môže mať benzén na ľudské zdravie.

Zdroj: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf

 

Čo hovoria vedci a vedecké publikácie o tejto špecifickej látke?

Aj keď sa PEG nachádza v rôznych výrobkoch ako sú laxatíva a lieky na liečbu dny, je známe, že spôsobuje alergické reakcie. Následné štúdie u ľudí, ktorí zažili anafylaxiu, by mohli pomôcť určiť, či je PEG vinníkom, hovorí Samuel Lai, farmaceutický inžinier z University of North Carolina v Chapel Hill. Ak vzorky krvi od týchto ľudí obsahujú protilátky proti PEG, môže to byť indikátor, hovorí Lai, ale zatiaľ nie je jasné, ako dlho tieto proteíny po anafylaxii zostávajú v krvi.

Zdroj:https://www.icpcovid.com/sites/default/files/2021-02/Ep%20112-13%20COVID%20vaccines%20and%20safety_%20what%20the%20research%20says.pdf

 

PEG sa predtým nepoužíval ako pomocná látka vo vakcínach. Aj keď sa dospeje k záveru, že príčinou je PEG, alergia na túto pomocnú látku je tiež veľmi zriedkavá. Len čo sa nájde vierohodné vysvetlenie podozrivých reakcií na vakcínu, môžu sa prijať jasné odporúčania pre bezpečnú stratégiu očkovania.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7834677/

 

Navyše, už v raných štúdiách z 50-tych rokov sa ukázalo, že PEG má sklon vyvolávať zrážanie krvi a zhlukovanie buniek, čo viedlo k embólii u zvierat. Toto zistenie naznačuje nešpecifické interakcie PEG s krvou. Poruchy zrážania krvi nie sú hlásené len pre vakcínu AstraZeneca ale aj pre Pfizer a Moderna.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0095955315319090

 

Ostatné zdroje na články ohľadom PEG vo vzťahu k alergickým reakciám:

 

Lipid SM – 102

V súčasnosti najviac kontroverzná pomocná látka. Predtým než si povieme čo v posledných dvoch týždňoch zamestnáva fact-checkerov v súvislosti s touto látkou, si najprv vypichneme pár zaujímavostí z oficiálnych dokumentov predkladaných EMA, ktoré pomôžu dotvoriť obraz o celej kauze.

 • Kvalita a čistota materiálov použitých na výrobu SM-102 nebola skúmaná. Žiadateľ (vlastník licencie vakcíny) poskytne tieto informácie o produkte po uvedení na trh.
 • Lipid SM-102 je nová pomocná látka, ktorá doteraz nebola v EÚ použitá v schválenom hotovom produkte.
 • Distribúcia, metabolizmus a farmakokinetika (skúma liečivo od jeho podania až po vylúčenie) novej lipidovej zložky SM-102 neboli v špecializovaných štúdiách rozsiahle študované.
 • Malo by sa dokončiť posúdenie rizika pre prítomnosť benzénu v SM-102 a stratégia kontroly by sa mala aktualizovať a predložiť najneskôr do 06.2021.
 • Pre lipid SM-102 sú dostupné len obmedzené informácie.

Zdroj: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf

 

Po zverejnení pomocných látok vakcíny Moderna začalo ľudí zaujímať čo sa skrýva pod označením SM-102. Pokiaľ si toto označenie zadáte do vyhľadávača, tak Vám v tejto súvislosti nájde firmu Cayman Chemical. Spoločnosť v súvislosti so SM-102 na svojej stránke uvádza, že látka je určená len na výskumné účely, nie na humánne a veterinárne použitie. V KBÚ sa uvádza, že látka je zdraviu nebezpečná.

Zdroj: https://www.caymanchem.com/msdss/33474m.pdf

 

Neskôr spoločnosť Cayman Chemical vydala tlačovú správu, v ktorej uviedla, že látka SM-102 ponúkaná ich spoločnosťou je zmesou 90% chloroformu a 10% SM-102, pričom bezpečnostné varovania sa týkajú výhradne látky chloroform, nie SM-102.

Zdroj: https://www.caymanchem.com/news/sm-102-statement

 

Strážcovia „pravdy“ túto správu prebrali a ešte doplnili, že vakcína Moderna neobsahuje SM-102 s chloroformom od Cayman Chemical a že bezpečnosť bola skúmaná na dostatočnom počte dobrovoľníkov pričom neexistujú žiadne opodstatnené obavy vzhľadom k bezpečnosti. Okrem toho NIOSH, RTECS a ECHA nenašli vraj žiadne riziko v súvislosti s použitím SM-102. Ani jedna z týchto fact-checkerských stránok však nepredložila KBÚ pre SM-102, printscreen z NIOSH, RTECS, ECHA pre daný produkt, na ktorom sa zvyčajne nachádza aj charakteristika produktu vo vzťahu k zdravotným rizikám. V nasledujúcich bodoch si zhrnieme pár nezrovnalostí k celej tejto záležitosti.

 • Ku dňu 27.5.2021 sa nám nepodarilo dohľadať žiadne informácie v ECHA o látke SM-102. Skúšali sme produkt vyhľadať pod všetkými jeho názvami. Pokiaľ sa strážcovia „pravdy“ chcú odvolávať, že ECHA nenašla žiadne riziko v súvislosti s použitím SM-102 budú musieť predložiť dôkaz.
 • Ak Moderna nepoužila SM-102 od spoločnosti Cayman Chemical a teda látka neobsahuje chloroform, je potrebné uviesť, v čom bola látka rozpustená. V dokumente k vakcíne Moderna sa uvádza: SM-102 je rozpustná v niekoľkých organických rozpúšťadlách a je prakticky nerozpustná vo vode. Okrem toho sa tam uvádza aj, že by sa malo dokončiť posúdenie rizika pre prítomnosť benzénu v SM-102. Súvisí to nejako s faktom, že benzén je organické (toxické) rozpúšťadlo?
 • Ešte raz sa vráťme k tomu, čo sa píše v dokumente k vakcíne Moderna:
 • Kvalita a čistota materiálov použitých na výrobu SM-102 nebola skúmaná. Žiadateľ (vlastník licencie vakcíny) poskytne tieto informácie o produkte po uvedení na trh.
 • Pre lipid SM-102 sú dostupné len obmedzené informácie.
 • Všetky pomocné látky okrem lipidových pomocných látok SM-102, DSPC a PEG2000-DMG, hydrochloridu tromethamolu a trihydrátu octanu sodného zodpovedajú Európskemu liekopisu. Spomínaný liekopis je súbor technických požiadaviek na prípravu, výrobu, označovanie, uchovávanie liečiv, pomocných látok, liekových foriem a na hodnotenie ich kvality. Účelom liekopisu je o.i. aj stanoviť kvalitu, ktorá je jednou zo základných záruk bezpečnosti liekov pre pacientov a iných užívateľov.

 

Skutočne neexistuje dôvod pre spochybňovanie bezpečnosti chemických látok použitých vo vakcíne Moderna? Možno by nám v rámci očkovacej kampane mohlo MZ SR poskytnúť informácie aj o podrobnom zložení vakcín, testovaní a bezpečnosti jednotlivých zložiek.

A keď už sme pri tej bezpečnosti…

Karcinogenita u vakcín Moderna a Pfizer nebola skúmaná. Je to vedecky prijateľné a v súlade s príslušnými pokynmi pre neklinický vývoj kandidátov na vakcíny. Zložkami vakcínovej formulácie sú lipidy a prírodné nukleozidy, u ktorých sa nepredpokladá karcinogénny potenciál.

Príslušnými pokynmi je myslené nariadenie WHO z roku 2005, kde sa v časti 4.2.3 píše: Štúdie karcinogenity sa pre vakcínové antigény nevyžadujú. Môžu však byť požadované pre konkrétne zložky vakcín, ako sú napríklad nové pomocné látky a prísady.

Zdroj:https://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/vaccines/nonclinical_evaluation/ANNEX%201Nonclinical.P31-63.pdf?ua=1

 

Ešte raz si teda zacitujme z dokumentu vakcíny Moderna:

 • Lipid SM-102 je nová pomocná látka, ktorá doteraz nebola v EÚ použitá v schválenom hotovom produkte.
 • 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-metoxypolyetylénglykol-2000 (PEG2000 DMG) je nová pomocná látka, ktorá sa nikdy predtým v EÚ nepoužila v schválenom hotovom produkte.

V súvislosti (aj) s novými pomocnými látkami sme kontaktovali EMA so žiadosťou o vysvetlenie. Žiaľ, už viac ako 3 mesiace čakáme na odpoveď. Možno by nám to ale mohli vysvetliť odborníci z MZ SR alebo osobnosti z vakcinačnej kampane.

 

A tak ako vždy pridávame ešte frajera na záver. Tento krát je ním samotný autor letáku Bežná sladkosť má viac chémie ako vakcína proti Covidu. Autor si totiž na záver „inteligentne“ zažartoval, že vakcína neobsahuje mikročipy. Akoby všetci tí vzdelaní, racionálne zmýšľajúci a k svojmu zdraviu zodpovední Slováci čo svoje rozhodnutie neočkovať sa zakladajú na vedeckých faktoch, automaticky verili v mikročipy. Vážený autor/ka, po tvrdení, že vakcína je voda, cukor, tuky… a že obsahuje menej chémie ako bežná sladkosť, by ste sa mali zdržať akýchkoľvek pokusov o vtip. Za vyše milión eur investovaných do kampane, ktorú zo svojich daní platíme aj my, neočkovaní, by ste si po sebe okrem odborných informácií mali skontrolovať aj gramatické chyby v texte. Žnete plody svojej práce. Good job!

 

Slováci naďalej masovo rušia termíny na druhú dávku vakcíny AstraZeneca. ŠÚKL dvíha varovný prst. (17.5.2021).

Zdroj:https://refresher.cz/98496-Slovaci-nadalej-masovo-rusia-terminy-na-druhu-davku-vakciny-Astrazeneca-SUKL-dviha-varovny-prst

V krátkej dobe, budeme mať k dispozícii viac vakcín ako bude ľudí, ktorí sú ochotní sa dať zaočkovať. Aktuálne prihlásení ľudia budú zaočkovaní do pár týždňov. Začína sa ukazovať, ako málo ľudí na Slovensku sa chce dať zaočkovať. (5.5.2021)

Zdroj:https://www.facebook.com/peter.visolajsky/posts/3652275608216062

Väčšina sa do jesene proti covidu zrejme nezaočkuje. Je to fatálne, ani ľudia nad 60 rokov nechcú vakcínu, hovorí analytik.

Zdroj:https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/vacsina-sa-do-jesene-proti-covidu-zrejme-nezaockuje-je-to-fatalne-ani-ludia-nad-60-rokov-nechcu-vakcinu-hovori-analytik

Vakcín je dost. Slováci se ale nechtěji očkovat. (4.5.2021)

Zdroj:https://www.denik.cz/staty-eu/vakcin-je-dost-slovaci-se-ale-nechteji-ockovat-20210503.html